ITS-Elektrik, s.r.o., Liptovská 1173/2, 90301 Senec
Pon - Pia 7:00 - 17:00
ITS-Elektrik, s.r.o., Liptovská 1173/2, 90301 Senec
Pon - Pia 7:00 - 17:00
Zodpovedný prístup 
Revízie elektrických zariadení

Naša spoločnosť vykonáva všetky druhy revízií elektrických zariadení, elektrických spotrebičov a náradia v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a jej príloh, noriem STN EN 33 2000-6, STN 33 1500, STN 33 1600, STN 33 1610 v rozsahu napätia do 1000V.

Všetky elektrické zariadenia musia byť v pravidelných intervaloch revidované, aby sa zistilo, či je ich prevádzka bezpečná a nehrozí priame nebezpečie ich používaním. V prípade vzniku nebezpečnej situácie alebo úrazu, ak neboli revízie vykonané, jedná sa o ublíženie na zdraví z nedbanlivosti. Zodpovednosť za dodržiavanie pravidelnosti kontrol a revízií nesie prevádzkovateľ daného elektrického zariadenia – tzn. napríklad v prípade rodinných domov ich majitelia, v prípade priemyselných objektov ich správcovia, prípadne konatelia spoločností a ich určení zástupcovia.

Ako prebieha revízia ?

 • kontrola dokumentácie k elektrickým zariadeniam (realizačná dokumentácia, návody na používanie a obsluhu, interné smernice na elimináciu rizík, …)
 • kontrola súladu dokumentácie so skutočným stavom elektrického zariadenia
 • vizuálna prehliadka zariadení, kontrola krytov, celistvosti zariadení, káblových trás
 • merania na zistenie elektrickej bezpečnosti elektrických zariadení
 • merania na preverenie podmienok pre bezpečné vypnutie v prípade poruchy
 • súpis závad, nedostatkov a zmien oproti realizačnej dokumentácií
 • vytvorenie protokolu o revízií (revíznej správy)

Nedá sa očakávať, že všetky elektrické zariadenia budú mať vyhovujúce parametre, aby mohli byť bezpečne prevádzkované. V takomto prípade sú závažné nedostatky uvedené v revíznej správe aj s odporúčaním, aby sa dané elektrické zariadenie ďalej neprevádzkovalo.

Revízny technik nesmie odpájať ani inak poškodzovať, či zasahovať do elektrickej inštalácie a zariadenia. Zodpovednosť za odstránenie nedostatkov v zmysle revíznej správy nesie prevádzkovateľ elektrického zariadenia.

Najčastejšou závažnou závadou je práve absencia riadnej realizačnej projektovej dokumentácie. Projekt pre stavebné povolenie NIE JE realizačnou dokumentáciou. Druhou najčastejšou príčinou nespôsobilosti elektrických zariadení na ďalšiu bezpečnú prevádzku sú rekonštrukcie, ktoré nezohľadňujú dodržiavanie najnovších noriem a predpisov. S týmito závadami sa najčastejšie stretávame pri bytových domoch, kde napríklad po rekonštrukcií fasády jej zateplením zostáva pôvodné zariadenie na ochranu pred bleskom, alebo svietidlá v spoločných priestoroch sa „prerobia“ na senzorom ovládané, pričom tento zásah je rekonštrukciou pôvodného zariadenia.

Pre laika je možno zložité pochopiť, prečo je na prvý pohľad funkčné zariadenie nespôsobilé ďalšej bezpečnej prevádzky, pretože „sa svieti“, ale je potrebné myslieť na to, že v prípade nebezpečnej situácie, požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom je za ich dôsledky plne zodpovedný práve prevádzkovateľ takéhoto elektrického zariadenia. Netreba sa preto uspokojiť s prácou revíznych technikov, ktorí automaticky zhodnotia, že „všetko je v poriadku“ a svoju prácu vykonávajú viac-menej „od stola“. Takéto konanie síce prenáša zodpovednosť z prevádzkovateľa na revízneho technika, ktorý navyše uviedol prevádzkovateľa do omylu, ale to je slabá náplasť za škody, ktoré môže takto prevádzkované elektrické zariadenie spôsobiť.

Revízia musí pravdivo a odborne odzrkadľovať stav elektrického zariadenia. Tvrdenie, že „takto to robím už 20 rokov a aj v Nemecku sa to takto robilo“ neznamená, že postup je správny. „Elektrická energia je dobrý sluha, ale zlý pán!“ – na to treba myslieť.“

 • ITS-Elektrik, s.r.o. , Liptovská 1173/2, 90301 Senec
 • Po-Pia 7:00 - 17:00
  Poruchová služba 24/7
 • 0948 773 632
Kontaktujte nás